Felvétel az általános iskolába - A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont hivatalos honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskola

Hirdetmény

az általános iskolai felvételről, általános iskolai beiratkozásról

Országos Horvát Önkormányzat, mint a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.) fenntartója a nevezett intézmény általános iskolájának beiratkozási időpontját az alábbiakban határozza meg:

a) az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2019. április 3-án (szerdán), 8.00-18.00 és 2019. április 4-én (csütörtök), 8.00-16.00 között lesz,
b) szülő, jogszabály alapján tanköteles gyermekét köteles beíratni a választott általános iskola 1. osztályába! A tanév 2019. szeptember 1.-től 2020. augusztus 31.-ig tart.
c) tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.
d) a tankötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
e) az Intézmény, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést-oktatást folytat,
f) a Fenntartó nevezett általános iskolája nem rendelkezik körzethatárokkal,
g) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére-oktatására alapító okirata szerint jogosult az intézmény,
h) a gyermek iskolai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ-kártyája és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvélemény valamint az iskola által kért kitöltött adatlapok. Letölthető: www.krleza.hu/információk
i) a tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). A tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019. május 03.
j) a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
                                                                           Gugán János, elnök s.k.

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz