Általános iskolai felvétel

Hirdetmény
 
az általános iskolai felvételről, általános iskolai beiratkozásról
 
az Országos Horvát Önkormányzat, mint a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624  Pécs, Szigeti út 97.) fenntartója a nevezett intézmény általános iskolájának beiratkozásával kapcsolatosan alábbiakat határozza meg:
 
 1. az általános iskolai beiratkozás időpontja: a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-ában  meghatározott időpontban: 2021. április 15-én (csütörtök), 8.00-18.00 és 2021. április 16-án (péntek), 8.00-16.00 között lesz.
 2. a szülő, jogszabály alapján tanköteles gyermekét köteles beíratni a választott általános iskola 1. osztályába! A tanév 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-jéig tart.
 3. tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2021/2022-es tanévben a 2015. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.
 4. a tankötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
 5. az Intézmény, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést-oktatást folytat,
 6. a Fenntartó nevezett általános iskolája nem rendelkezik körzethatárokkal,
 7. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére-oktatására alapító okirata szerint jogosult az intézmény,
 8. a gyermek iskolai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ-kártyája, valamint az iskola által kért kitöltött adatlapok.
 9. a tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). A tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 16.
 10. a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.
 11. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Adatlap a beiratkozáshoz
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Hozzájáruló nyilatkozat GDPR - szülő/gyermek
Hozzájáruló nyilatkozat GDPR - szülő/saját
Nyilatkozat hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvételről
Nyilatkozat egészségi állapotról