Gimnáziumi felvétel

 
Induló gimnáziumi osztályok a 2024/2025-es tanévben:
  • Kód: 0001 - 5 évfolyamos, horvát két tanítási nyelvű, 0-dik, előkészítő osztállyal, nemzetiségi tanterv alapján, általános tantervű, angol, német idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 20 fő)
  • Kód: 0002 - 4 évfolyamos, horvát két tanítási nyelvű, nemzetiségi tanterv alapján, általános tantervű, angol, német idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom tantárgyból emelt óraszámú oktatás (max. 35 fő)
Az oktatási területeken a tanulmányi eredményeken (25 %), továbbá a központilag kiadott egységes, kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül (50%) a helyben szervezett szóbeli meghallgatás eredményeit (25%) is figyelembe vesszük. Az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi és matematika feladatlapok eredményeit vesszük figyelembe.
 
Intézményünk horvát nemzetiségi két-tannyelvű gimnázium. A magyar közoktatási rendszer szerves része, az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában. Feladata az érettségire (közép és emelt szinten) illetve a felsőoktatási tanulmányok folytatására való felkészítés. Tanítási nyelvünk horvát. Hagyományosan magyar nyelven oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat. A matematikát, fizikát, kémiát, biológiát két nyelven.
 
A 9/N. (nemzetiségi nyelvi előkészítő) osztályba a horvátul gyengébben vagy egyáltalán nem beszélő tanulókat várjuk, akiket a közismereti anyag szinten tartása mellett felkészítjük a horvát nyelven történő tanulásra.
 
A 9. osztály tanulóit a felvételi eljárás során válogatjuk ki, azok közül a jó képességű tanulók közül (elsősorban a kétnyelvű programból), akik képesek a tananyagot az iskolai program szerint, két nyelven elsajátítani.
 
A tantárgyak tanterveit a magyar gimnáziumokra előírt követelmények alapján állítottuk össze, horvát nyelv és irodalomból az új horvátországi követelményeket is beépítettük tanterveinkbe. A magyarországi magyar nyelvű és horvátra lefordított tankönyveken kívül horvátországi tankönyveket is használunk.
 
EU-s program keretében kifejlesztett saját tananyagot is tanítunk: „Nemzeti értékek a közös Európában” címmel.
 
Anyanyelv
horvát anyanyelv tanítása, sikeres programok alapján. Horvát nyelven tanítjuk még: történelem, földrajz, népismeret készségtárgyak
 
Művészeti nevelés
  • mozgáskultúra - horvát néptánc,
  • zene - horvát népzene
Idegen nyelvek
  • angol és német nyelv, választott órakeretben is.

Szakkörök
horvát énekkar, tambura zenekar, tantárgyi szakkörök, horvát tánccsoport, sportolási lehetőségek.

Emelt szintű érettségire való felkészítés
kötelező tárgyak, nyelvek, két nyelven tanított tárgyak és vendégtanulói jogviszonnyal a többi érettségi tárgy.
 
Horvát nyelven választható érettségi tárgy
valamennyi kötelező és választható érettségi tárgy.
 
Az iskolai program szerves részét képezi a magyarországi horvát néphagyományok, kultúra ápolása, a nemzetiségi létből adódó értékek közvetítése, ápolása. Horvátországi kapcsolatok révén nyelvi környezetben való nyelvgyakorlás többszöri lehetősége, tanulmányi és "szereplő" körutakon való részvétel biztosítása.
A gimnáziumi oktatás gimnáziumi kétnyelvű érettségivel zárul, horvát nyelvből az érettségi szintjétől és eredményétől függően alap-, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.
Iskolánk nyitott, országos beiskolázású. A vidéki tanulók számára igény szerint kollégiumi ellátást tudunk biztosítani saját kollégiumunkban, mely EU-s pályázat keretében épült fel az iskola területén.
A tanulók étkeztetése az iskola kezelésében és EU-s támogatással bővített étteremben és konyhán megoldott.
 
Nyílt napot 2023. október 25-én (szerdán) 08.30 órától szervezünk.
 
Gimnáziumunk felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgát hirdet, mely 2024. január 20-án (szombat) 10.00 órakor lesz megtartva, illetve alapos indok miatt meg nem jelent tanulók számára a pótló írásbeli, 2024. január 30-án (kedd) 14.00 órakor.
A felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje 2023. november 30.
Az iskolába való jelentkezés határideje, az általános eljárásban 2024. február 21.
Felvételi, nyelvtudást felmérő elbeszélgetést és iskolaválasztással kapcsolatos tájékozódást 2024. március 07-én (csütörtök) 13.00 órakor és 2024. március 13-án (szerda) 13.00 órakor tartunk. (Azoknak, akik alapos indok miatt, előző pénteken nem tudtak megjelenni!)
A felvételi pontszámait a központi írásbeli eredménye (50%), a horvát nyelvű beszélgetés (25%) (9/0.osztály esetében magyar nyelvű) és az általános iskolai eredmények (25%) alkotják.
 

A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatainak megtekintésére az EMMI rendelet 35. § (4)-(5) szerint meghatározva: 2024.01.26.8:00-16:00 az iskola titkárságán lesz lehetőség. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig – a vizsgaszervező intézményben írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az értékelő lapok átadására vonatkozó határidő független a megtekintésre előírt határidőtől. Az értékelő lapok átadására − a megtekintési lehetőséget követően − legkésőbb 2024. február 09-én kerülhet sor.

 
A tanórákon kívüli művelődést segíti a jól felszerelt könyvtár, a számítástechnikai berendezések, az egész napos szakszerű, segítő felügyelet.
 
Iskolánk épületei az Európai Unió, Magyarország és Horvátország Kormányai, a fenntartó Országos Horvát Önkormányzat és Pécs MJV. Önkormányzata anyagi támogatásával kibővültek, teljes felújításra kerültek, eszközparkja megújult.

Szeretettel várunk a Horvát Iskolában!