Prijem u vrtić

Hirdetmény
 
az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről
 
Az Országos Horvát Önkormányzat, mint a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.) fenntartója a nevezett intézmény óvodai beiratkozási időpontját és a beiratkozás módját az alábbiakban határozza meg:
 
1.
 1. szülő óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába! A nevelési év 2022. szeptember 1.-től 2023. augusztus 31.-ig tart.
 2. az óvodai beiratkozás időpontja: 2023. április 26-án (szerda) 8.00-17.00 és 2023. április 27-én (csütörtök) 8.00-17.00 között lesz.
 3. a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
  - a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és TAJ-kártya,
  - valamint az egyik szülő lakcímkártyája.
 4. az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
 5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésére alapító okirata szerint jogosult az Óvoda,
 6. az Óvoda, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat,
 7. a Fenntartó nevezett óvodája nem rendelkezik körzethatárokkal,
 8. a gyermek felvételéről (átvételről) az intézmény igazgatója – harminc napon belül – óvodai jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az intézmény igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 19.
 9. a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.
 
2.
Fenti Óvoda 2022/2023-as nevelési évi nyári zárva tartására meghatározott időszak 2023. július 3-tól 2023. július 28-ig tart.  

Adatlap a beiratkozáshoz
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Hozzájáruló nyilatkozat GDPR